Advisory Board

Advisory commitee

1. Dr. Krishnan

2. Dr. K V.Dakshina Murthy

3. Dr. Anuradha

4. Dr. Manisha Sahay

5. Dr. Gangadhar

6. Dr. Rajasekara Chakravarthy

7. Dr. S.V.L. Narayanarao

8. Dr. Shiva Kumar

8. Dr. Sree Bhushan Raju